SIA Artzone Group Privātuma politika

 

SIA Artzone Group (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40203003444), turpmāk – AG,  ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības, ir veikusi organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai pienācīgā kārtā nodrošinātu noteikto prasību fizisku personas datu apstrādei un aizsardzībai izpildi.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā AG apstrādā personas datus. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko AG ievāc no mājas lapas, e-pastu sarakstēm, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

 

1. Personas datu ievākšana un izmantošana

SIA AG informē, ka:

1. Lietojot interneta vietni www.7BlackBees.com, AG vai jebkura trešā persona, kas darbojas AG vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, IP adreses, kā arī citus datus, kas palīdz kontrolēt un vērtēt interneta vietnes izmantošanu.

2. Ievadots savus datus interneta vietnē www.7BlackBees.com, jeb kādā citā veidā sniedzot mums šo informāciju (elektroniski, telefoniski vai mutiski) Jūs piekrītat, ka dati tiek iekļauti datu bāzē un var tikt izmantoti šajā politikā noteiktajiem mērķiem.

 

2. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

AG apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • grāmatvedības dokumentu sagatavošanai, līgumu noslēgšanai, preces izsūtīšanai;
 • efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • biznesa plānošanai un analītikai;
 • pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • mārketinga nolūkos.

AG veic personas datu apstrādi, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • darījuma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu darījumu pēc potenciālā vai esošā klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteikto un Sabiedrībai saistošo prasību izpildei;
 • Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

AG leģitīmās intereses ir veikt komercdarbību, nodrošināt no noslēgtajiem darījumiem izrietošo klientu un citu personu saistību izpildi, veikt darbības AG piederošā īpašuma aizsardzībai un saglabāšanai, vērsties tiesās, šķīrējtiesās, tiesībsargājošās iestādēs un citās iestādēs AG interešu aizsardzībai, nodrošināt AG efektīvās korporatīvās pārvaldības, finanšu, informācijas tehnoloģiju un iekšējās kontroles sistēmas.

 

3. AG apstrādājamās personas datu kategorijas

 AG apstrādā šādus datu subjektu personas datus (atkarībā no apstrādes mērķa):

 • Datu subjekta identifikācijas dati  (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods);
 • Datu subjekta kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Dati, kas Sabiedrībai jāiegūst saskaņā ar tai saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo  tiesību aktu prasībām.

 

4. Personas datu glabāšanas ilgums

AG tās iegūtos personas datus uzglabā tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no turpmāk norādītajiem kritērijiem:

 • nav izpildīts starp AG un klientu noslēgtais darījums;
 • AG vai klientam ir tiesības realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, vērsties ar prasību tiesā);
 • AG ir pienākums uzglabāt datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem aktiem, kas ir saistoši AG;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgu datu apstrādei (ja uz apstrādi nav attiecināms cits tiesiskais pamatojums).

 

5. Personas datu nodošana citām personām

Lai nodrošinātu AG efektīvu korporatīvās pārvaldības, informācijas tehnoloģiju un finanšu sistēmas funkcionēšanu vai arī no noslēgtajiem darījumiem izrietošo saistību izpildi, AG var pilnvarot tās sadarbības partnerus veikt personas datu apstrādi. Šādos gadījumos AG sadarbības partneri atzīstami par apstrādātājiem. AG sadarbojas tikai ar uzticamiem apstrādātājiem. AG nodod apstrādātājam personas datus tikai tādā apjomā, kāds attiecīgam apstrādātājam ir nepieciešams AG dotā uzdevuma izpildei.   

AG var nodot personu datus trešajām personām, ja:

 • tas ir nepieciešams AG noslēgto darījumu izpildes nodrošināšanai;
 • tas ir nepieciešams AG leģitīmo interešu realizācijai;
 • šādu pienākumu AG uzliek Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

 

6. Sīkdatnes

AG var izmantot sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

AG mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, to starpā, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

 

7. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus AG par Jums apstrādā, Jums ir rakstveidā jānoformē iesniegums un jāiesniedz klātienē SIA AG, Pilsoņu iela 6a-7, Rīga, LV-1002, uzrādot perosnu apliecinošu dokumentu.

Ja AG veiktās datu subjekta personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir attiecīga datu subjekta piekrišana, tad datu subjektam ir tiesības minēto piekrišanu atsaukt jebkurā laikā sūtot rakstisku iesniegumu uz iepriekšējā punktā norādīto adresi vai e-pastu: [email protected] (šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta kas ticis uzrādīts kopā ar citiem perosonu datiem). Piekrišanas atsaukšana neietekmē attiecīga datu subjekta personas datu apstrādes, ko uz piekrišanas pamata AG veikusi pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Piekrišanas atsaukšana neietekmē attiecīga datu subjekta personas datu apstrādi, ko AG veic uz cita tiesiskā pamata

Saņemot datu subjekta iebildumus attiecībā uz AG veikto tā personas datu apstrādi un/vai aizsardzību, AG veic lietderīgas darbības, lai atrisinātu iebildumu pamatā esošos jautājumus. Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā.


8. Izmaiņas Privātuma politikā

AG ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.7BlackBees.com.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.