SIA 7BB Privātuma politika

 

SIA 7BB (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40203130068), turpmāk – 7BB,  ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības, ir veikusi organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai pienācīgā kārtā nodrošinātu noteikto prasību fizisku personas datu apstrādei un aizsardzībai izpildi.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā 7BB apstrādā personas datus. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko 7BB ievāc no mājas lapas, e-pastu sarakstēm, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

 

1. Personas datu ievākšana un izmantošana

SIA 7BB informē, ka:

1. Lietojot interneta vietni www.7BlackBees.com, 7BB vai jebkura trešā persona, kas darbojas 7BB vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, IP adreses, kā arī citus datus, kas palīdz kontrolēt un vērtēt interneta vietnes izmantošanu.

2. Ievadots savus datus interneta vietnē www.7BlackBees.com, jeb kādā citā veidā sniedzot mums šo informāciju (elektroniski, telefoniski vai mutiski) Jūs piekrītat, ka dati tiek iekļauti datu bāzē un var tikt izmantoti šajā politikā noteiktajiem mērķiem.

 

2. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

7BB apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • grāmatvedības dokumentu sagatavošanai, līgumu noslēgšanai, preces izsūtīšanai;
 • efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
 • biznesa plānošanai un analītikai;
 • pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • mārketinga nolūkos.

7BB veic personas datu apstrādi, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • darījuma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu darījumu pēc potenciālā vai esošā klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteikto un Sabiedrībai saistošo prasību izpildei;
 • Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

7BB leģitīmās intereses ir veikt komercdarbību, nodrošināt no noslēgtajiem darījumiem izrietošo klientu un citu personu saistību izpildi, veikt darbības 7BB piederošā īpašuma aizsardzībai un saglabāšanai, vērsties tiesās, šķīrējtiesās, tiesībsargājošās iestādēs un citās iestādēs 7BB interešu aizsardzībai, nodrošināt 7BB efektīvās korporatīvās pārvaldības, finanšu, informācijas tehnoloģiju un iekšējās kontroles sistēmas.

 

3. 7BB apstrādājamās personas datu kategorijas

 7BB apstrādā šādus datu subjektu personas datus (atkarībā no apstrādes mērķa):

 • Datu subjekta identifikācijas dati  (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods);
 • Datu subjekta kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Dati, kas Sabiedrībai jāiegūst saskaņā ar tai saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo  tiesību aktu prasībām.

 

4. Personas datu glabāšanas ilgums

7BB tās iegūtos personas datus uzglabā tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no turpmāk norādītajiem kritērijiem:

 • nav izpildīts starp 7BB un klientu noslēgtais darījums;
 • 7BB vai klientam ir tiesības realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, vērsties ar prasību tiesā);
 • 7BB ir pienākums uzglabāt datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem aktiem, kas ir saistoši 7BB;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgu datu apstrādei (ja uz apstrādi nav attiecināms cits tiesiskais pamatojums).

 

5. Personas datu nodošana citām personām

Lai nodrošinātu 7BB efektīvu korporatīvās pārvaldības, informācijas tehnoloģiju un finanšu sistēmas funkcionēšanu vai arī no noslēgtajiem darījumiem izrietošo saistību izpildi, 7BB var pilnvarot tās sadarbības partnerus veikt personas datu apstrādi. Šādos gadījumos 7BB sadarbības partneri atzīstami par apstrādātājiem. 7BB sadarbojas tikai ar uzticamiem apstrādātājiem. 7BB nodod apstrādātājam personas datus tikai tādā apjomā, kāds attiecīgam apstrādātājam ir nepieciešams 7BB dotā uzdevuma izpildei.   

7BB var nodot personu datus trešajām personām, ja:

 • tas ir nepieciešams 7BB noslēgto darījumu izpildes nodrošināšanai;
 • tas ir nepieciešams 7BB leģitīmo interešu realizācijai;
 • šādu pienākumu 7BB uzliek Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

 

6. Sīkdatnes

7BB var izmantot sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

7BB mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, to starpā, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

 

7. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus 7BB par Jums apstrādā, Jums ir rakstveidā jānoformē iesniegums un jāiesniedz klātienē SIA 7BB, Pilsoņu iela 6a-7, Rīga, LV-1002, uzrādot perosnu apliecinošu dokumentu.

Ja 7BB veiktās datu subjekta personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir attiecīga datu subjekta piekrišana, tad datu subjektam ir tiesības minēto piekrišanu atsaukt jebkurā laikā sūtot rakstisku iesniegumu uz iepriekšējā punktā norādīto adresi vai e-pastu: 7BlackBees@gmail.com (šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta kas ticis uzrādīts kopā ar citiem perosonu datiem). Piekrišanas atsaukšana neietekmē attiecīga datu subjekta personas datu apstrādes, ko uz piekrišanas pamata 7BB veikusi pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Piekrišanas atsaukšana neietekmē attiecīga datu subjekta personas datu apstrādi, ko 7BB veic uz cita tiesiskā pamata

Saņemot datu subjekta iebildumus attiecībā uz 7BB veikto tā personas datu apstrādi un/vai aizsardzību, 7BB veic lietderīgas darbības, lai atrisinātu iebildumu pamatā esošos jautājumus. Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā.


8. Izmaiņas Privātuma politikā

7BB ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.7BlackBees.com.

0
 .